Mongolian Gull L.?.mongolicus
March 20th 2003 Choshi Chiba Japan