Vega Gulls Larus vegae
February
15th 2008 Choshi Chiba Japan'Taimyrensis'