Vega Gull
Larus vegae
November 8th 2005 Choshi Chiba Japan