Vega Gull Larus vegae
March 26th 2004 Choshi Chiba Japan