Vega Gull
Larus vegae 
March 19th 2004 Choshi Chiba Japan